xxx, pornsam, xpornplease, guy i'm dating is reserved, how to do an online dating, speed dating madrid fever, fossil dating methods wikipedia, porn110, porn120, oiporn, pornthx, blueporn, roxporn, silverporn, porn700, porn10, porn40, porn800, porn900
Wentylatory przemysłowe Ebm Papst

POPULARNE KATEGORIE

Ogólne Warunki Sprzedaży LUFTBERG Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

1. Definicje, wzorce umowne
1.1 Użyte w dalszej części niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży określenia oznaczają:
a) „OWS” – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży;
b) „LUFTBERG” – spółkę LUFTBERG Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Sikorki 23/14, 31-589
Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000926033,
NIP:67517566569, REGON: 520151185
c) “Umowa Sprzedaży” – umowę, na mocy której LUFTBERG przenosi na rzecz Kupującego własność
Towarów;
d) „Kupujący” – kontrahenta zawierający Umowę Sprzedaży z LUFTBERG;
e) „Towary” – produkty dostępne do nabycia w LUFTBERG Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie;
f) „Strony” – LUFTBERG i Kupującego;
g) “Katalog, Cennik, Prospekt” – wszelkie nośniki informacji, w tym w formie elektronicznej, zawierające
informację o Towarach i ich cenach;
h) “Przewoźnik” – kurier, firma transportowa lub spedycyjna za pośrednictwem której wysyłany jest
Towar do miejsca wskazanego przez Kupującego.
1.2 Zakupienie Towaru przez Kupującego od LUFTBERG oznacza, że niniejsze OWS zostały przyjęte i
zaakceptowane przez Kupującego bez zastrzeżeń. Wyłącza się zastosowanie wzorców umów
Kupującego (w szczególności ogólnych warunków gwarancji i wzorów umów, regulaminów).
2. Zawarcie Umowy Sprzedaży
2.1 Informacje przekazywane przez LUFTBERG przed zawarciem Umowy Sprzedaży, informacje
zamieszczone na stronie internetowej LUFTBERG, w Katalogach, Cennikach, Prospektach nie
stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania
zamówień, chyba że Strony wyraźnie uzgodniły inaczej.
2.2 W celu zawarcia Umowy Sprzedaży Kupujący składa w LUFTBERG zamówienie. Kupujący może
złożyć zamówienie na piśmie, poprzez e-mail, na specjalnym formularzu w pdf, faksem lub inną,
prawnie dopuszczalną i ustaloną przez obie Strony drogą.
2.3 Jeżeli Kupujący składa zamówienie, do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi każdorazowo z chwilą
zakomunikowania Kupującemu przez LUFTBERG przyjęcia złożonego zamówienia do wykonania, z
zastrzeżeniem ust. 2.6 oraz 2.7 poniżej. Art. 68[2] kodeksu cywilnego nie stosuje się.
2.4 Potwierdzenie przez LUFTBERG przyjęcia zamówienia do wykonania może zostać dokonane wg.
Wyboru LUFTBERG na piśmie, poprzez e-mail, na specjalnym formularzu w pdf, faksem lub inną,
prawnie dopuszczalną drogą.
2.5 Przyjęcie zamówień składanych przez Kupującego poprzez potwierdzenie przyjęcia zamówienia do
wykonania, wysyłkę Towarów lub w inny sposób nie stanowi akceptacji przez LUFTBERG
jakichkolwiek warunków tych zamówień, za wyjątkiem określenia rodzaju i ilości Towarów.
2.6 LUFTBERG nie jest zobowiązany do przyjęcia do realizacji zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży.
Odmowa przyjęcia zamówienia nie wymaga uzasadnienia.
2.7 Jeżeli realizacja zamówienia na warunkach oczekiwanych przez Kupującego nie jest możliwa, w
szczególności co do terminu realizacji lub ceny, LUFTBERG w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia
przedstawi możliwe warunki realizacji, w tym najbliższy możliwy termin wykonania zamówienia oraz
cenę. Umowa Sprzedaży na warunkach przedstawionych przez LUFTBERG zostaje zawarta, o ile
Kupujący złoży oświadczenie o przyjęciu tych warunków.
2.8 Jeżeli po zawarciu Umowy Sprzedaży z przyczyn niezależnych do LUFTBERG (w tym z przyczyn
leżących po stronie podwykonawców i/lub dostawów LUFTBERG, i/lub z przyczyny
zaistnienia/zadziałania siły wyższej), wykonanie Umowy Sprzedaży w ustalonym terminie nie będzie
możliwe, LUFTBERG powiadomi o tym fakcie Kupującego, wskazując najbliższy przewidywany
możliwy termin realizacji takiej Umowy Sprzedaży (lub jej części). W przypadku gdy nowy termin
realizacji nie przekracza pierwotnie delarowanego o 21 dni roboczych, będzie on wiążący dla Stron bez
prawa sprzeciwu. W przypadku gdy nowy termin realizacji przekracza pierwotnie delarowany o 21 dni
roboczych, Kupujący ma prawo odmowy jego akceptacji w terminie jednego dnia roboczego od
powiadomienia Kupującego o zmianie termiu realizacji Umowy Sprzedaży. W przypadku odmowy, o
ile Strony zgodnie nie postanowią inaczej, Umowa Sprzedaży ulegnie rozwiązaniu, w odniesieniu do
Towarów objętych odmową akceptacji zmiany terminu. W takim przypadku Kupującemu nie będą
przysługiwały jakiekolwiek roszczenia wobec LUFTBERG. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio

w przypadku dalszych opóźnień w stosunku do terminu wskazanego przez LUFTBERG zgodnie ze
zdaniem pierwszym.
3. Faktury i płatności
3.1 LUFTBERG dopuszcza następujące sposoby płatności: przedpłata, zapłata gotówką przy odbiorze
Towaru z magazynu LUFTBERG, odroczony termin płatności tzw. kredyt kupiecki (przelew).
3.2 Po zawarciu Umowy Sprzedaży, LUFTBERG wystawi na rzecz Kupującego Fakturę VAT oraz
dokument WZ. W przypadku, gdy Strony ustaliły sposób płatności w formie przedpłaty, LUFTBERG
wystawi fakturę proforma. Po uiszczeniu należności wynikających z faktury proforma przez
Kupującego, LUFTBERG wystawi fakturę VAT oraz dokument WZ.
3.3 Cena Towaru wskazana w walucie obcej jest każdorazowo przeliczana na PLN po średnim kursie NBP
z dnia wystawienia faktury sprzedaży lub faktury sprzedaży proforma, chyba że Strony ustaliły inaczej.
3.4 Płatność z tytułu Umowy Sprzedaży zostanie dokonana na konto bankowe wskazane przez
LUFTBERG na fakturze VAT lub fakturze proforma, chyba że Strony zgodnie ustaliły inaczej.
3.5 Płatność uznaje się za dokonaną z chwilą jej uznania na rachunku bankowym LUFTBERG.
3.6 W przypadku opóźnienia w zapłacie należności, LUFTBERG ma prawo naliczyć odsetki za opóźnienie.
3.7 LUFTBERG ma prawo wstrzymać się z realizacją Umów Sprzedaży w przypadku, gdy Kupujący
opóźnia się z jakimkolwiek świadczeniem należnym LUFTBERG, w tym w szczególności, gdy
Kupujący opóźnia się z zapłatą jakiejkolwiek kwoty.
3.8 W przypadku opóźnienia Kupującego w spełnieniu jakiegokolwiek świadczenia należnego LUFTBERG
na gruncie danej Umowy Sprzedaży, LUFTBERG ma prawo odstąpić od tej Umowy Sprzedaży w ciągu
90 dni od dnia wymagalności płatności, bez dodatkowego wezwania do spełnienia świadczenia. Nadto,
LUFTBERG ma prawo także odstąpić od wszelkich innych niewykonanych jeszcze Umów Sprzedaży,
a prawo to przysługuje LUFTBERG w terminie 90 dni od dnia opóźnienia.
3.9 Kupujący nie może potrącać jakichkolwiek swoich wierzytelności przysługujących mu wobec
LUFTBERG z wierzytelnościami LUFTBERG wobec Kupującego.
3.10 Wpłacane przez Kupującego przepłaty na poczet zamówionych towarów i usług nie podlegają
zwrotowi w przypadku rozwiązania Umowy Sprzedaży z winy lub woli Kupującego o ile strony nie
postanowią inaczej.
3.11 Wpłacane przez Kupującego przepłaty na poczet zamówionych towarów i usług podlegają zwrotowi w
przypadku rozwiązania Umowy Sprzedaży z winy lub woli Sprzedającego o ile strony nie postanowią
inaczej.
4. Odbiór Towarów
4.1 Towar nabyty na podstawie Umowy Sprzedaży może być odebrany przez Kupującego z magazynu
LUFTBERG lub dostarczony przez Przewoźnika w miejsce wskazane przez Kupującego.
4.2 Kupujący zobowiązuje się odebrać towar w terminie do 7 dni od złoszenia przez LUFTBERG
gotowości towaru do odbioru.
4.3 W przypadku gdy, na Kupującym ciąży obowiązek wpłaty na rzecz Luftberg kwoty określonej w
zamówieniu / ofercie, obowiązek odbioru towaru w terminie 7 dni jest wiążący i obliguje do wpłaty
wymaganej kwoty i odbioru towaru we wskazanym terminie w punkcie 4.2.
4.4 W przyapdku nie spełnienia przez Kupującego wymagań zawartych w punkcie 4.2 lub 4.3,
LUFTBERG zastrzega sobie prawo do naliczenia kosztów nieuzasadnionego magazynowania towaru.
Maksymalne koszty dzienne wynoszą 50 euro netto. W przypadku rozpoczęcia naliczania kosztów
magazynowania, Klient zostanie poinformowany o dziennych kosztach i warunku konieczności
uregulowania należności związanych z naliczeniem kosztów nieuzasadnionego magazynowania towaru
zanim towar zostanie wydany.
4.5 W przypadku gdy naliczone koszty nieuzasadnionego magazynowania przekroczą wartość
zamówionego towaru, lub warość wpłaconej przedpłaty, lub gdy Kupujący nie odbierze towaru w
terminie do 31 dni od zgłoszenia gotowości do odbioru, LUFTBERG zastrzega sobie prawo do
anulowania zamówienia z winy Kupującego. W przypadku anulowania zamówienia z winy Kupującego
LUFTBERG ma prawo obciążyć Kupującego naliczonymi kosztami nieuzasadnionego magazynowania
i dochodzić wpłaty należności.
4.6 W przypadku odbioru Towaru z magazynu LUFTBERG, Kupujący jest zobowiązany do dokładnego
zbadania Towaru pod kątem ilości oraz jakości oraz możliwych do stwierdzenia wad (np. wgnieceń i
innych uszkodzeń). Towar należy sprawdzić dokonując oględzin nie tylko opakowania ale również jego
zawartości i zgodności z zamówieniem. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przez
Kupującego, jest on zobowiązany do zgłoszenia swoich zastrzeżeń w dokumencie WZ przed odbiorem
Towaru.

4.7 Jeżeli po wydaniu Towaru ujawniono ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy
odbiorze, Kupujący niezwłocznie zgłosi ten fakt LUFTBERG, nie później jednak niż w ciągu dwóch
dni od dnia odbioru.
4.8 Na żądanie Kupującego, LUFTBERG za pośrednictwem Przewoźnika, dostarczy Towar na adres
wskazany w zamówieniu. Wydanie rzeczy następuje wówczas w momencie powierzenia Towaru
Przewoźnikowi. Z chwilą wydania Towaru przechodzą na Kupującego korzyści i ciężary związane z
Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru.
4.9 Jeżeli Kupujący nie wskazał Przewoźnika, LUFTBERG, bez dodatkowego wezwania Kupującego do
wskazania Przewoźnika, wyśle Towar za pośrednictwem Przewoźnika wybranego przez LUFTBERG.
4.10Koszty dostawy Towaru za pośrednictwem Przewoźnika obciążają Kupującego, chyba, że Strony
uzgodniły inaczej.
4.11Dostawy realizowane są do miejsca wskazanego przez Kupującego. W przypadku zmiany miejsca
dostawy, koszty wynikające z tych zmian ponosi Kupujący.
4.12Kupujący zapewni w miejscu i terminie dostawy obecność osoby upoważnionej do przyjęcia dostawy,
przy czym odmowa przyjęcia lub nieobecność osoby upoważnionej nie zwalnia Kupującego z
obowiązku zapłaty za Towar i transport.
4.13Przed odbiorem przesyłki, Kupujący jest zobowiązany do starannego zbadania Towaru oraz jego
opakowania pod kątem uszkodzeń w transporcie lub ubytków, a w przypadku ich ujawnienia, Kupujący
zobowiązany jest do podjęcia wszelkich czynności zmierzających do ustalenia ewentualnej
odpowiedzialności Przewoźnika, w tym sporządzenia stosownego protokołu szkody. O ujawnionych
uszkodzeniach lub ubytkach Kupujący powiadomi LUFTBERG w dniu ich stwierdzenia.
4.14 Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy
odbiorze, Kupujący niezwłocznie zgłosi ten fakt Przewoźnikowi oraz LUFTBERG, nie później jednak
niż w ciągu dwóch dni od dnia odbioru przesyłki oraz umożliwi ustalenie stanu przesyłki. Kupujący
zabezpieczy odpowiednio uszkodzony Towar oraz jego opakowanie.
4.15 Przyjęcie przesyłki przez Kupującego bez zastrzeżeń lub niedopełnienie powyższych obowiązków, a
także dopełnienie ich po upływie terminu zastrzeżonego w pkt. 4.10 powyżej, powoduje wygaśnięcie
możliwości kierowania przez Kupującego roszczeń z tytułu niezgodności w dostawie lub przesyłce
(braki, uszkodzenia).
5. Odpowiedzialność
5.1 Odpowiedzialność LUFTBERG za szkody wyrządzone ze wszelkich tytułów jest ograniczona
każdorazowo do wartości Umowy Sprzedaży. LUFTBERG odpowiada przy tym wyłącznie za szkody
rzeczywiste i wyrządzone umyślnie. Wyłącza się odpowiedzialność LUFTBERG za szkody w postaci
utraconych korzyści.
5.2 LUFTBERG nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku niedotrzymania terminu dostawy,
dostarczenia produktów o parametrach innych niż te zawarte w katalogu lub ofercie internetowej, o ile
niezgodność parametrów pozostaje bez wpływu na funkcjonalność produktów, ustaloną zgodnie z
przeznaczeniem produktu, niedostarczenia produktu lub zmiany cen. W szczególności nie jesteśmy
odpowiedzialni za przerwy w produkcji, utratę zysku lub straty pośrednie, powstające w wyniku
niedostarczenia odpowiedniego towaru w danym terminie. Powyższe ograniczenia nie dotyczą sytuacji,
w której na dostawę danego towaru została zawarta oddzielna umowa między LUFTBERG a Klientem,
w której określono warunki dostawy i odpowiedzialność za ich niedotrzymanie.
5.3 LUFTBERG nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki użycia dostarczonych produktów
niezgodnie z ich przeznaczeniem.
5.4 LUFTBERG nie ponosi odpowiedzialności za błędy znajdujące się w katalogu i błędy w udostępnionej
w Internecie dokumentacji technicznej.
5.5 Zastrzegamy sobie także możliwość dostarczenia towarów o innych parametrach niż te zawarte w
katalogu, o ile niezgodność parametrów pozostaje bez wpływu na funkcjonalność produktów, ustaloną
zgodnie z ich przeznaczeniem, dlatego po otrzymaniu od nas towaru prosimy o sprawdzenie czy jego
właściwości nie odbiegają od Państwa wymagań. Parametry i opisy oferowanych produktów są tylko
orientacyjne i nie mogą stanowić podstawy do żądania odszkodowania, o ile niezgodności w tym
zakresie pozostają bez wpływu na funkcjonalność produktów, ustaloną zgodnie z ich przeznaczeniem.
Po stronie kupującego leży troska o ich prawidłowe używanie i zastosowanie.
5.6 LUFTBERG nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem użycie zakupionego od
LUFTBERG towaru.
5.7 W przypadku udzielenia gwarancji, LUFTBERG nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w
związku z nierozpatrzeniem zgłoszenia reklamacyjnego w terminie.
5.8 Z zastrzeżeniem dalej idących ograniczeń przewidzianych w tych warunkach współpracy
odpowiedzialność LUFTBERG za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy sprzedaży

towarów oraz z tytułu gwarancji, bez względu na podstawę prawną roszczenia, ogranicza się do
odpowiedzialności za rzeczywiste straty klienta do kwoty stanowiącej równowartość podlegającej
zapłacie ceny towaru, którego dotyczy niewykonanie lub nienależyte wykonanie, Dokonana wedle
uznania LUFTBERG naprawa, wymiana wadliwego towaru na wolny od wad, lub zwrot zapłaconej za
ten towar ceny wyczerpywać będzie wszelkie roszczenia klienta z tytułu dostarczenia wadliwego
towaru.
5.9 Odpowiedzialność LUFTBERG i producentów dostarczanych towarów z tytułu rękojmi za wady
rzeczy jest na podstawie art. 558 §1 KC wyłączona.
5.10 Odpowiedzialność LUFTBERG w stosunku do Kupującego z tytułu szkód wyrządzonych osobom
trzecim przez produkty dostarczane (odpowiedzialność za produkt niebezpieczny) jest wyłączona.
5.11 Kupujący zobowiązany jest również do zwolnienia LUFTBERG z wszelkich roszczeń osób trzecich w
stosunku do LUFTBERG sp. z o.o. z tytułu odpowiedzialności za produkt niebezpieczny oraz strat powstałych
w wyniku użytkowania urządzeń.
6. Siła wyższa
6.1 LUFTBERG nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich
zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań
spowodowane jest okolicznościami uniemożliwiającymi LUFTBERG pełne albo częściowe
wywiązanie się ze swoich zobowiązań, na które LUFTBERG nie miał wpływu i których w chwili
Potwierdzenia Zamówienia przewidzieć nie mógł lub mogąc je przewidzieć nie miał pewności czy
okoliczności te wystąpią, a po ich wystąpieniu nie mógł skutecznie przeciwdziałać ani zapobiec
skutkom takich okoliczności, w szczególności takimi jak: wszelkiego rodzaju klęski żywiołowe,
katastrofy, wojny, konflikty zbrojne, pożary, zalania, strajki (także u dostawców LUFTBERG), ataki o
charakterze terrorystycznym, wszelkiego rodzaju działania militarne, policyjne lub prowadzone przez
inne instytucje państwowe blokady, sankcje gospodarcze, działania podjęte przez jakiekolwiek władze
lokalne, państwowe czy organy instytucji o charakterze międzynarodowym i/lub ponadnarodowym (w
tym organy Unii Europejskiej), epidemie, pandemie, dalej jako „Siła Wyższa”.
6.2 Na równi z Siłą Wyższą Strony uznają:
6.2.1 sytuację, w której Strony umówiły się z wyprzedzeniem na realizację Umowy, a w dniu jej
wykonania warunki atmosferyczne uniemożliwiają jej wykonanie z uwagi na zagrożenie dla życia
lub zdrowia ludzkiego;
6.2.2 przerwanie łańcuchów dostaw Urządzeń/komponentów/surowców/połączeń transportowych, w
efekcie czego LUFTBERG, pomimo dołożenia należytej staranności, nie jest w stanie pozyskać
Urządzeń/komponentów/surowców lub zapewnić zastępczych połączeń transportowych w terminie
niezbędnym do prawidłowego wykonania Umowy lub ich pozyskanie wiąże się z
nieproporcjonalnie dużymi kosztami.
6.3 W przypadku zaistnienia Siły Wyższej lub sytuacji traktowanych na równi z wystąpieniem Siły
Wyższej, wskazanych w punkcie 6.2. powyżej, wykonanie Umowy będzie zawieszone na czas trwania
okoliczności uniemożliwiającej jej wykonanie. LUFTBERG zastrzega sobie prawo do odstąpienia od
Umowy w przypadku, w którym Siła Wyższa lub sytuacja traktowana na równi z wystąpieniem Siły
Wyższej, wskazana w punkcie 6.2. powyżej trwać będzie dłużej niż 30 dni kalendarzowych.
7. Poufność
7.1 Wszelkie informacje i dokumenty, które Kupujący otrzymał od LUFTBERG mają charakter poufny.
Kupujący może z nich korzystać tylko na własne potrzeby, nie może ich udostępniać osobom trzecim
oraz jest zobowiązany zabezpieczyć je przed dostępem osób trzecich. Kupujący jest uprawniony do ich
ujawnienia wyłącznie właściwym organom państwa, jeśli taki obowiązek wynika z bezwzględnie
obowiązujących przepisów prawa.
8. Ochrona danych osobowych
8.1 LUFTBERG jest administratorem (dalej „Administrator”) w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO danych
osobowych Kupującego, osób wskazanych w Umowie jako osoby reprezentujące Kupującego, osób do
kontaktu w związku z wykonywaniem Umowy, osób odpowiedzialnych za realizację poszczególnych
uprawnień i obowiązków wynikających z Umowy oraz innych osób występujących po stronie
Kupującego w związku przedmiotem świadczonych usług lub wykonywanych dostaw, których dane
osobowe Kupujący przekazał Administratorowi.
8.2 Kupujący oświadcza, że zapoznał się z klauzulą informacyjną zamieszczoną na stronie internetowej
Administratora pod adresem: https://www.luftberg.pl/polityka-prywatnosci/
8.3 Kupujący zobowiązuje się zrealizować w imieniu Administratora obowiązek informacyjny wobec osób
występujących po stronie Kupującego, których dane osobowe przekazał Administratorowi w związku z

zawarciem Umowy, w tym poinformować je o udostępnieniu ich danych Administratorowi, chyba że
osoby te dysponują już ww. informacjami, a Kupujący tę okoliczność jest w stanie wykazać. Klauzula
informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Administratora
pod adresem: https://www.luftberg.pl/polityka-prywatnosci/
8.4 W przypadku, gdyby okazało się, iż do realizacji Umowy lub Umowy dystrybucji konieczne jest
przetwarzanie przez Administratora danych osobowych innych niż dane osobowe, co do których
LUFTBERG pełni rolę administratora, Strony zawrą umowę o powierzenie przetwarzania danych
osobowych, określającą zakres i cel przetwarzania danych osobowych oraz zasady odpowiedzialności
Stron za przetwarzanie danych.
9. Prawo i sąd właściwy
9.1 Prawo polskie znajduje zastosowanie do wszelkich stosunków powstałych na podstawie niniejszych
OWS, Umów dystrybucji lub Umów, które do OWS się odwołują, z wyłączeniem norm kolizyjnych.
9.2 W przypadku sporu dotyczącego Umowy, która odwołuje się do OWS, Strony zobowiązują się dążyć
do polubownego rozstrzygnięcia. W razie braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporów,
właściwym dla rozstrzygnięcia sporów wynikających z Umowy będzie sąd rzeczowo i miejscowo
właściwy dla LUFTBERG, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.
9.3 Wszelkie spory pomiędzy LUFTBERG a Zamawiającym powstałe w związku z zawarciem i
wykonaniem Umowy podlegają jurysdykcji sądów polskich.
9.4 Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów pomiędzy Stronami będzie sąd powszechny
w Krakowie.
10. Postanowienia końcowe
10.1 Strony uznają, że korespondencja prowadzona przez Kupującego w formie pisemnej lub za pomocą
elektronicznych systemów porozumiewania się na odległość następuje w imieniu Kupującego, a osoby
prowadzące taką korespondencję są osobami działającymi z upoważnienia Kupującego. Kupujący
ponosi odpowiedzialność za działania swoich pracowników i współpracowników, przekraczające
zakres udzielonego im pełnomocnictwa.
10.2 W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności
Kodeksu Cywilnego.
10.3 Kupujący nie ma prawa do cesji swoich praw i obowiązków z Umów Sprzedaży bez uprzedniej
pisemnej zgody LUFTBERG.
10.4 Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych OWS okazałyby się nieważne lub nieskuteczne nie
będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień OWS. W takim przypadku
Strony uzgodnią postanowienia zastępujące postanowienia nieskuteczne, a odzwierciedlające pierwotne
intencje Stron.
10.5 W ramach stałego udoskonalania Urządzeń oraz w związku z koniecznością dostosowania ich
parametrów do zmieniających się wymogów prawnych, rynkowych czy zmian w rozwoju techniki,
LUFTBERG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w oferowanych Urządzeniach, które nie
zmieniają ich ogólnych właściwości i nie mogą być traktowane jako wada lub niezgodność z Umową.
10.6 LUFTBERG może w każdym czasie zaprzestać importu lub dystrybucji Urządzeń. Powyższe nie
spowoduje odpowiedzialności LUFTBERG w stosunku do Kupującego lub osób trzecich, w tym
odpowiedzialności z powodu braku dostępności tych Urządzeń.
10.7 LUFTBERG przy wykonywaniu Umowy może posługiwać się podwykonawcami, na co Kupujący
wyraża zgodę.
10.8 OWS wchodzą w życie z dniem 1 Listopada 2022 roku i mają zastosowanie do wszystkich transakcji
sprzedaży i dostaw Produktów zawieranych przez LUFTBERG po tej dacie.

 

Copyright 2021 www.luftberg.pl - wentylatory przemysłowe. Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Projekt i realizacja Click Media
ZAPYTAJ O PRODUKTY
0
var _smartsupp=_smartsupp||{};_smartsupp.key="6a544a95a9beda678bd50748fa3b4f4e8e877fde",window.smartsupp||function(t){var a,e,s=smartsupp=function(){s._.push(arguments)};s._=[],a=t.getElementsByTagName("script")[0],(e=t.createElement("script")).type="text/javascript",e.charset="utf-8",e.async=!0,e.src="//www.smartsuppchat.com/loader.js?",a.parentNode.insertBefore(e,a)}(document);