xxx, pornsam, xpornplease, most popular free dating app in india, https://www.luftberg.pl/interracial-dating-toronto-reddit/, are you dating someone in french, police officer dating, sandra bullock dating who, porn120, oiporn, pornthx, blueporn, roxporn, silverporn, porn700, porn10, porn40, porn800, porn900
Wentylatory przemysłowe Ebm Papst

POPULARNE KATEGORIE

Ogólne Warunki Gwarancji LUFTBERG Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

1. Producent urządzeń udziela gwarancji na sprzedane towary na okres jednego roku licząc od daty sprzedaży towaru.
2. Gwarancja obejmuje odpowiedzialność za wady towaru.
3. Gwarancja jest wyłączona, jeśli Nabywca wiedział o wadzie w chwili odbioru towaru.
4. Towary sprzedawane przez LUFTBERG Sp. z o.o. są objęte gwarancją producenta.
5. W przypadku produktu nowego (nie noszącego śladów eksploatacji) – zgłoszenie reklamacyjne rozpatrzone będzie w
ciągu 21 dni roboczych, licząc od daty przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego.
6. W przypadku zaistnienia konieczności wysłania towaru do fabryki celem ustalenia przyczyny niesprawności czas
rozpatrzenia reklamacji z przyczyn niezależnych od sprzedającego ulegnie niezbędnemu wydłużeniu.
7. Rozpatrzenie zgłoszenia reklamacyjnego w ramach gwarancji będzie dokonywane po przedstawieniu poprawnie i czytelnie
wypełnionego zgłoszenia gwarancyjnego reklamowanego sprzętu oraz faktury zakupu.
8. Gwarancja obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.
9. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych takich jak: urazy mechaniczne, zanieczyszczenia,
zalania, zjawiska atmosferyczne, niewłaściwa instalacja lub obsługa, jak również eksploatacja niezgodna z
przeznaczeniem.
10. Gwarancja nie ma też zastosowania w przypadku dokonania przez Klienta jakichkolwiek napraw lub przeróbek.
11. Kupujący dostarcza towar do Sprzedawcy na koszt Kupującego, chyba że ustalono inaczej.
12. Sprzedający ma prawo odmówić wykonania wymiany gwarancyjnej w przypadku: stwierdzenia sprzeczności pomiędzy
danymi wynikającymi z dokumentów a znajdującymi się na sprzęcie, dokonania napraw we własnym zakresie, zmian
konstrukcyjnych sprzętu.

Zasady zgłaszania reklamacji rzeczowych dotyczących ilości dostawy.
1. Kupujący ma obowiązek niezwłocznego sprawdzenia dostawy.
2. Braki ilościowe w dokonanej dostawie, w przypadku uszkodzonej przesyłki, muszą zostać stwierdzone przy odbiorze
dostawy, w obecności przedstawiciela przewoźnika realizującego dostawę i zgłoszone sprzedawcy najpóźniej pierwszego
dnia roboczego po dniu dostawy. Takie zgłoszenie nie dotyczy przesyłek realizowanych przez przewoźnika, któremu
dostawę zlecił zamawiający.
3. Jeśli odebrano towar bez dających się zauważyć uszkodzeń przesyłki a braki ilościowe stwierdzono dopiero po
rozpakowaniu dostawy, należy powiadomić o tym dostawcę nie później niż w ciągu 3 dni od daty otrzymania dostawy.
4. Reklamacja ilościowa zgłaszana do LUFTBERG Sp. z o.o. powinna zawierać:
a) pisemne powiadomienie o reklamacji z podaniem daty i numeru przesyłki,
b) numer i datę dokumentu zakupu,
c) protokół spisany w obecności przedstawiciela przewoźnika realizującego dostawę stwierdzający braki w przypadku
otrzymania uszkodzonej przesyłki,
d) protokół spisany przez co najmniej dwóch przedstawicieli odbiorcy w przypadku stwierdzenia braków ilościowych bez
dających się zauważyć uszkodzeń przesyłki.
5. W przypadku nie dostarczenia reklamacji, w wyznaczonym terminie na piśmie uważa się, że odbiorca zaakceptował
dostawę w całości a kwota wskazana na fakturze sprzedaży staje się wymagalna w terminie płatności.

Zasady zgłaszania reklamacji rzeczowych dotyczących jakości dostawy.
1. Braki jakościowe dotyczące dostarczonych towarów mogą dotyczyć następujących sytuacji:
a) Wady dostarczonych towarów wynikające z uszkodzenia przesyłki w transporcie,
b) Wady dostarczonych towarów wynikające z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy,
2. W przypadku stwierdzenia przez odbiorcę wad dostarczonych towarów w sytuacji
otrzymania przesyłki uszkodzonej w transporcie, kupujący jest obowiązany sporządzić protokół uszkodzeń w obecności
przedstawiciela przewoźnika realizującego dostawę i zgłoszone sprzedawcy najpóźniej pierwszego dnia roboczego po dniu
dostawy. W takim przypadku kupujący jest zobowiązany do zachowania uszkodzonych towarów wraz z kompletnym
opakowaniem. Takie zgłoszenie nie dotyczy przesyłek realizowanych przez przewoźnika, któremu dostawę zlecił
zamawiający.
3. Jeżeli wady dostarczonych towarów wynikają z innych przyczyn niż uszkodzenie przesyłki w transporcie, nabywca jest
zobowiązany do sporządzenia niezwłocznie po stwierdzeniu wad, protokołu zawierającego opis nieprawidłowości i
powiadomienia sprzedawcy nie później niż w ciągu 3 dni od daty stwierdzenia wady.
4. Reklamacja jakościowa zgłaszana do LUFTBERG Sp. z o.o. powinna zawierać:
a) pisemne powiadomienie o reklamacji z podaniem daty i numeru przesyłki,
b) numer i datę dokumentu zakupu,
c) protokół spisany w obecności przedstawiciela przewoźnika realizującego dostawę stwierdzający wady dostarczonego
towaru w przypadku uszkodzonej przesyłki,
d) sporządzony przez przedstawiciela odbiorcy opis stwierdzonych wad i nieprawidłowości, w przypadku stwierdzenia wad
dostarczonego towaru w trakcie magazynowania lub użytkowania,
e) zwrot towarów zgłoszonych do reklamacji lub wskazanie miejsca przechowywania uszkodzonych towarów w przypadku
gdy uzasadnione przyczyny uniemożliwiają dokonanie zwrotu do dostawcy.
5. W przypadku nie dostarczenia reklamacji, w wyznaczonym terminie na piśmie uważa się, że odbiorca zaakceptował
dostawę w całości a kwota wskazana na fakturze sprzedaży staje się wymagalna w terminie płatności.
6. Reklamacja jakościowa zgłaszana do LUFTBERG Sp. z o.o. z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy może być zgłaszana na druku
zgłoszenia reklamacyjnego i faktury zakupu.

Copyright 2021 www.luftberg.pl - wentylatory przemysłowe. Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Projekt i realizacja Click Media
ZAPYTAJ O PRODUKTY
0
var _smartsupp=_smartsupp||{};_smartsupp.key="6a544a95a9beda678bd50748fa3b4f4e8e877fde",window.smartsupp||function(t){var a,e,s=smartsupp=function(){s._.push(arguments)};s._=[],a=t.getElementsByTagName("script")[0],(e=t.createElement("script")).type="text/javascript",e.charset="utf-8",e.async=!0,e.src="//www.smartsuppchat.com/loader.js?",a.parentNode.insertBefore(e,a)}(document);